Lagere school

In onze lagere school kan uw kind openbloeien, alle mogelijke kennis opslaan, het goede in hem verder laten ontwikkelen om straks een waardig mens te zijn. Ook als hij/zij het eens moeilijk heeft, is er iemand die luistert en samen naar een oplossing zoekt. Uw meisje of jongen, met eigen persoonlijkheid, eigen visie, eigen kunnen, eigen overtuiging, verdient onze speciale aandacht. Wij proberen hen een volwaardige opvoeding te geven, een hoogstaande en grondige brok kennis aan te bieden. Deze taak kunnen wij echter niet alleen aan. Daarom, beste ouders, rekenen wij op uw medewerking. Zo kunnen wij de hele wereld aan, zo bereiden wij samen uw kind voor op de volgende grote stap in de maatschappij. Met een klare blik en een vaste tred… een gezonde geest in een gezond lichaam! De leerling kan aan interscolaire sportmeetings deelnemen, wedstrijden spelen, zwemmen. De leerling leert tact en zelfdiscipline aankweken. Onze leerling verlegt grenzen: schoolreis, pedagogische excursie, geïntegreerde werkperiode (boerderij- en bosklassen),  informatie- en communicatietechnologie (o.a. Internet), museum, kinderboerderij, enz…. Wij geven aan dit opgroeiend mensje de kans om creatief te zijn.

Afwezigheden

Wanneer is uw kind wettig afwezig?

Voor een begrafenis of huwelijk, een oproeping van de rechtbank, bij maatregelen van de jeugdzorg en jeugdbescherming, bij onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school, tijdens feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van het kind.

Wat wordt er verwacht bij ziekte?

 • Voor de afwezigheid van minder dan 3 dagen volstaat een briefje dat u van de school meekrijgt bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit kan maximaal 4 keer per jaar, de 5e keer is een medisch attest nodig.
 • Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen is een medisch attest nodig.
 • Bij een chronisch ziektebeeld is een medisch attest van het CLB nodig.
 • Probeer consultaties zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.
 • Een deelname aan culturele of sportieve manifestaties (max. 10 halve dagen) of afwezigheid bij uitzonderlijke omstandigheden (max. 4 halve dagen) kan enkel mits voorafgaande toestemming van de directeur.

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Bibliotheek- leesbevordering

Tijdens de schooluren bezoeken de kinderen regelmatig de openbare bibliotheek. We gebruiken overwegend ‘zachte’ stimuli om het leesplezier aan te moedigen.

Zo organiseren we ook een schoolproject rond de jeugdboekenweek.

Bijdrage – maximumfactuur

Dit is een lijst met (verplichte en niet verplichte) financiële bijdragen die in de loop van het schooljaar kunnen worden gevraagd.

Verplichte uitgaven

 • schoolzwemmen (gratis voor het zesde leerjaar)
 • educatieve reizen (cultureel centrum, wandelbos)
 • sportdagen

Niet verplichte uitgaven

 • voorbereidend boekje voor de 1ste communie
 • abonnementen op tijdschriften
 • schoolfotograaf
 • nieuwjaarsbrieven
 • activiteiten voor het goede doel

Maximumfactuur

 • € 85 voor het lageronderwijs

Plattelandsklassen

Voor de leerlingen van het derde leerjaar kosten (bij benadering) € 150.

Voor de bosklassen

In het vijfde leerjaar (bij benadering) € 170.

Communicatie

Een gesprek met de leerkracht of de directie blijft de beste vorm om op een positieve wijze samen te werken. Praktisch gezien is het aangewezen om vooraf een afspraak te maken. Niet elk moment is immers even goed gekozen. Tijdens de klasuren en wanneer we toezicht houden, moet onze aandacht zeker naar de kinderen gaan.


Berichten vanuit de school

Regelmatig briefen wij alle ouders over het reilen en zeilen op school. U krijgt informatie over komende activiteiten en allerlei mededelingen. De kalender kan u raadplegen op de website van de school.

We trachten u zoveel mogelijk te briefen via GIMME. U kan zichzelf registeren en aanduiden van welke klas(sen) u informatie wenst te ontvangen. Indien een brief een invulstrookje heeft, wordt dit document voor alle leerlingen afgedrukt, op groen papier met logo van de school.

ICT-media

Elke klas heeft een computer, aangesloten op internet, in het lokaal ter beschikking. We trachten zoveel mogelijk het computergebruik tijdens de lessen te integreren. Verder beschikt onze school over een digitaal bord in elke klas van het vierde leerjaar en de derde graad. (vijfde en zesde leerjaar)

Projecten

Woensdag = Fruitdag

Dan krijgt elke leerling een stukje fruit of groente, gesponsord door de ouderraad. De ouderraad vraagt hiervoor een bijdrage van € 2.

Verjaardagen

Je kind wordt die dag in de kijker gezet. Hij brengt zelf niets mee voor de anderen.

Culturele vorming

We gaan met onze kinderen naar theatervoorstellingen of nodigen theaters uit

Rapportering en evaluatie

In essentie zijn er drie functies in onze evaluatie:

a. Informeren over de ontwikkeling van een leerling: om leerlingen, ouders, collega’s van het schoolteam of andere instanties in te lichten

b. Ondersteunen van de ontwikkeling van een leerling

 • om leerlingen inzicht te doen krijgen in hoe ze hun eigen leerproces kunnen stimuleren
 • om de efficiëntie van het eigen onderwijs in te schatten en waar nodig bij te sturen
 • om met ouders of andere partners na te denken over hoe zij de leerling buiten de school kunnen ondersteunen

Ondersteuning geldt voor alle leerlingen: ook bij leerlingen die op een normaal tempo of net heel snel vorderen, moeten wij voortdurend nadenken welke prikkels deze leerlingen het best kunnen krijgen om zich verder optimaal te ontwikkelen. Een gedetailleerd zicht op diverse aspecten van de ontwikkeling van leerlingen helpt hierbij.

c. Beslissingen nemen in functie van doorstroom, instroom, zittenblijven, studiekeuze, doorverwijzing of externe hulpverlening

Op elk overgangsmoment willen we een profiel kunnen schetsen van leerlingen. Daarin staan de talenten, sterktes en relatieve zwaktes, interesses, ambities en motivatie beschreven. We willen werken volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW):

 1. Onderwijsbehoeften
 2. Wisselwerking
 3. Leerkracht doet ertoe
 4. Positieve benutten
 5. Samenwerken
 6. Doelgericht
 7. Systematiek & transparantie

Die informatie wordt met ouders en leerling besproken met het oog op het maken van keuzes.

Sport

In onze school wordt er heel wat gesport. Bewust wordt heel wat tijd uitgetrokken voor sport en bewegingsopvoeding. Een regent L.O. begeleidt uw kind op sportief gebied.

Wekelijks krijgt elke klas meerdere activiteiten op sportief vlak te verwerken. Bovendien kan (facultatief) aan loop- en zwemcompetities worden deelgenomen.