ONZE VISIE OP ZORG

Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerling.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van het kind volgen. Dit doen we door het werken met een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als het kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan dit gemeld worden aan de zorgcoördinatoren. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat het kind niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen mee als gevolg van een handicap of omdat het leerbedreigd is. De school zal aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat het kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met de ouders vastleggen hoe de individuele begeleiding van het kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat ouders en kinderen van de school kunnen verwachten en wat wij van ouders verwachten.

Wij verwachten dat ouders ingaan op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgen en naleven.

In onze school werd de functie van zorgcoördinator ingevoerd. Deze functie is bedoeld om het zorgbeleid op onze school in kaart te brengen, te coördineren, te ondersteunen en naar een hoger niveau te tillen. Het zorgbeleid heeft tot doel alle leerlingen maximale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Dit alles in het licht van de ‘Opdracht van de Katholieke Basisschool’ , de reglementering van het M-decreet, het opvoedingsproject van onze school.

De zorgjuffen zullen bij de start van het schooljaar contact opnemen met alle ouders van nieuwe leerlingen voor een informele kennismaking.

Hoe zien we onze zorgstructuur op niveau van de leerlingen?

Fase 0: brede basiszorg

Onderaan in het zorgcontinuüm staat de brede basiszorg. De brede basiszorg die de leerkracht aan alle leerlingen biedt, vergelijken we met de zorg van ouders voor hun kinderen. Zoals een ouder zorgt voor zijn kind, zo zorgt de leerkracht voor zijn leerlingen: hij houdt rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

Om elke leerling optimale groeikansen te geven, plaatsen we zijn onderwijsbehoeften centraal. De leerkracht stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen via een krachtige leeromgeving. Hij werkt preventief, probeert problemen te voorkomen, versterkt wat goed gaat om te kunnen werken aan wat minder goed gaat.

Fase 1: verhoogde zorg

Wanneer de zorgbrede basisaanpak in de klas niet volstaat, dienen we onze zorg nog uit te breiden. Een zorgbrede aanpak is dan geen eenpersoonszaak maar een zaak van het zorgteam. Voor sommige kinderen zullen voorgaande zorgmaatregelen nog niet volstaan. Die kinderen hebben behoefte aan een (nog) meer gerichte, individuele aanpak. Na een MDO en gesprekken met de ouders wordt een remediëringstraject opgezet dat bij voorkeur klasintern wordt aangepakt maar als dat moet, buiten de klas wordt verder gezet.

Fase 2: uitbreiding van zorg

Daar waar de begeleiding in de klas en de mogelijkheden om het probleem voldoende te onderzoeken niet volstaan, kan externe hulp (CLB, …), in samenspraak met de ouders, worden ingeroepen.

Het verslag van zo’n extern onderzoek wordt besproken samen met de leerkracht, ouders, directie en zorgcoördinator. Het kind kan dan individueel begeleid worden.

Door het opbouwen van een specifieke expertise trachten we vanuit het zorgteam tegemoet te komen aan specifieke vragen rond onderwijsleerproblemen, leerstoornissen, socio-emotionele en gedragsproblemen.

Fase 3: overstap naar een school op maat

Gelukkig vinden leerlingen met leerproblemen meestal voldoende baat bij de leerhulp in de gewone school. Voor een aantal kinderen zullen de voorgaande niveaus echter nog ontoereikend zijn omwille van zeer specifieke onderwijsbehoeften. Zelfs in een positief zorgverbredend schoolklimaat blijven de middelen van een gewone school voor de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften eerder beperkt.

Soms beschikt het team niet over de nodige deskundigheid of middelen om een leerling in zijn ontwikkeling te begeleiden. De school zal samen met de ouders en het CLB op zoek gaan naar andere onderwijsoplossingen. De leerling doorverwijzen naar buitenschoolse hulp of buitengewoon onderwijs zijn dan mogelijke alternatieven.

In het leerlingvolgsysteem kunnen volgende items aan bod komen:

· leren en studeren

· onderwijsloopbaan

· psychisch

· sociaal en fysiek

· welbevinden van de leerling

We werken intensief samen met het clb en andere externen zoals GON-zuiderkempen en GON-IMG, logo’s, kinés, …

Kleuterparticipatie

Visualisering zorgvisie